top of page
Loesje vrijwilligers ster.jpg
Contact.jpg
Advies 01.jpg
AKZ.jpg
handje_bewerkt_bewerkt.png
Aanmelden.jpg
Sensz02.jpg
Krat 01.jpg
Privacy.jpg
Integriteit.jpg

Vrijwilligers
Onze Voedselbank draait op een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, momenteel 42 (inclusief bestuur), we hebben geen betaalde krachten. Wekelijks verzorgen zij het samenstellen en ophalen van de pakketten in Lelystad, het uitdelen op vrijdagmiddag en het doordeweeks inzamelen van voedsel.

Bestuur

Postadres bestuur: Weteringplein 12, 3892 AM Zeewolde

College van Advies

Het bestuur heeft een College van Advies benoemd. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en waakt over de integriteit en de transparantie. Het CvA bestaat momenteel uit: ​​

  • Marleen Wessels

  • Adrie Henkes

  • Harry Sijm 

Jaarverslagen
Na afloop van elk kalenderjaar maken wij een verslag over het afgelopen jaar. Natuurlijk met de financiële cijfers, maar er staat veel meer in. Het is een verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar, over hoe de Voedselbank er voor staat aan het einde van die periode, cijfers en kengetallen en wat de belangrijkste speerpunten zijn voor de nabije toekomst. 

Nieuwsbrieven
Wij versturen 4 à 5 maal per jaar een digitale nieuwsbrief naar onze vrijwilligers, donateurs en andere belangstellenden. Wilt u deze ook rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Klik dan op onderstaande knop en geef u op.

Voedselveiligheid

Vanzelfsprekend moeten de klanten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel veilig en gezond is. Daarvoor is het 'Handboek Voedselveiligheid' opgesteld. Het handboek beschrijft de hygiënische aspecten van alle werkzaamheden en geeft de vrijwilligers richtlijnen voor het voedselveilig beheren en distribueren van voedingsmiddelen. De inspecteurs van Sensz controleren jaarlijks of wij daaraan voldoen. 

ARBO - arbeidsomstandigheden
We zijn net een echt bedrijf: ook wij krijgen jaarlijks bezoek van een Arbodienst. Ook de Voedselbank is verplicht om er voor te zorgen dat de vrijwilligers in een veilige en gezonde omgeving hun werk kunnen doen. 

Privacy
Het zal duidelijk zijn dat privacy bij ons hoog in het vaandel staat. De gegevens van de klanten zijn alleen bekend bij de coördinatoren en de klantenadministratie. Natuurlijk zal een vrijwilliger wel eens een klant herkennen, Zeewolde is niet voor niets een dorp, maar voor ons allen geldt een geheimhoudingsplicht. Wij vragen alleen om gegevens die noodzakelijk zijn om ons werk te kunnen doen en we zullen die gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Ook zullen we deze gegevens niet delen met derden, tenzij wij hier toestemming van de klant voor hebben gekregen. In de 'Privacyverklaring' vindt u een uitgebreide toelichting op het bovenstaande en in het 'Register Gegevensverwerking' vindt u een schematische weergave van alle door ons verwerkte gegevens, met welk doel en waar deze zijn vastgelegd, de bewaartermijnen, etc. 

Integriteitscode en VOG
Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. De gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers en klanten. Kijk hier voor de integriteitscode die door ons wordt onderschreven. Verder vragen wij voor al onze bestuurders en coördinatoren een VOG (verklaring van goed gedrag) aan.

Vertrouwenspersonen
Bij de voedselbank kun je als klant of vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere klant en vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vindenDe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd.

Voedselfoto-01.jpg
bottom of page